آدامس های ضدپوسیدگی | Suger free chewing gums

آدامس های ضدپوسیدگی آدامس های ضدپوسیدگی : امروزه گردش مالی زیادی در کشورها به آدامس های ضد پوسیدگی و بدون قند اختصاص داده می شود . آدامس باعث تحریک ترشح بزاق می شود. این بزاق سرشار از مواد معدنی و  مواد ضد باکتری است که

ادامه مقاله