براكت های سرامیك| Ceramic Braces

براكت های سرامیك براكت های سرامیك : براکت های سرامیکی یا شفاف وسیله ای برای کاهش دیده شدن براکت های استاندارد فلزی هستند. این براکت ها روی سطح بیرونی دندان چسبانده میشوند و به خاطر همرنگ بودن با دندان کمتر دیده می شوند. بیمارانی که

ادامه مقاله