نحوه استفاده از مسواك بین دندانی

نحوه استفاده از مسواك بین دندانی نحوه استفاده از مسواك بین دندانی : مسواک بین دندانی برای تمیز کردن نواحی زیر سیم و اطراف براکت ها کاربرد دارد. بعد از مسواک زدن می بایست با این مسواک دو طرف چپ و راست هر براکت راتمیز

ادامه مقاله