بهم ریختگی یا شلوغی دندان ها

بهم ریختگی یا شلوغی دندان ها بهم ریختگی یا شلوغی دندان ها :  (crowding): كه شايعترين ناهنجاری در سیستم دندانی است که در آن يك يا چند دندان به صورت نامرتب قرار گرفته‌اند. می تواند به دلایل کوچک بودن سایز فک، بزرگ بودن سایز دندان ها

ادامه مقاله