فاصله بین دندان ها

فاصله بین دندان ها فاصله بین دندان ها : وجود فاصله ما بین دندان ها که می تواند به دلیل بزرگی فک، کوچکی ذاتی دندان ها و یا فقدان تعدادی از دندان ها باشد. درمان های توصیه شده معمولا ترکیب ارتودنسی و درمان های زیبایی

ادامه مقاله