فیس ماسك |Face mask

فیس ماسك فیس ماسك : دستگاهی است جهت اعمال کشش به فک بالا و تحریک رشد فک بالا در بیمارانی که دچار کوچکی فک بالا هستند. این دستگاه بیشترین موفقیت را در زمانی دارد که کودک حول و حوش 7-8 سالگی برای درمان مراجعه کند.

ادامه مقاله