كوچكی فك پایین

كوچكی فك پایین كوچكی فك پایین : اختلالی است که اگر در سنین 12-13 سالگی شناسایی شود با دستگاه های متحرک فانکشنال می توان از شدت آن کاست.  هدف این دستگاه ها تحریک رشد فک پایین با تحریک و افزایش فعالیت عضلات فک است. تصویر

ادامه مقاله