ملاحظات بهداشت دهان در سنین 6 تا 12 سال

ملاحظات بهداشت دهان در سنین 6 تا 12 سال ملاحظات بهداشت دهان در سنین 6 تا 12 سال : در این دوره زمانی به تدریج دندان های شیری شروع به ریزش کرده و اولین دندان های دائمی رویش می یابند. دندان 6 یا آسیای اول

ادامه مقاله