پودر های سفید كننده دندان | خمیر دندان های سفید كننده

پودر های سفید كننده دندان پودر های سفید كننده دندان و خمیردندان های سفیدکننده که تحت عناوین whitening یا smokers در بازار موجودند فقط برای برداشت رنگدانه های سطحی مفیدند. مثل رنگدانه ناشی از مصرف چای و قهوه و رنگ ناشی از کشیدن سیگار. این

ادامه مقاله