ایجاد پوسیدگی و لكه های سفید

ایجاد پوسیدگی و لكه های سفید ایجاد پوسیدگی و لكه های سفید : ايجاد پوسيدگي های اولیه روي سطوح دنداني اولين و شايع‌ترين اين عوارض است این عارضه خود را به شکل لکه های سفید در اطراف براکت ها نشان می دهد که بخصوص بعد

ادامه مقاله